CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
521 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Lâm nghiệp
522 Tiếp nhận học sinh cấp trung học cơ sở chuyển trường từ tỉnh khác về Giáo dục
523 Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP đối với rừng có chủ là hộ gia đình, cá nhân Lâm nghiệp
524 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài học cấp trung học cơ sở tại Việt Nam Giáo dục
525 Cấp phép dạy thêm chương trình tiểu học, trung học cơ sở ngoài nhà trường Giáo dục
526 Thu hồi rừng khi chủ rừng tự nguyện trả lại rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Lâm nghiệp
527 Thu hồi rừng khi chủ rừng chết mà không có người thừa kế theo pháp luật Lâm nghiệp
528 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc Giáo dục
529 Trình tự, thủ tục hỗ trợ trồng cây phân tán Lâm nghiệp
530 Hỗ trợ đầu tư trồng rừng (hỗ trợ trước) đối với hộ gia đình, cá nhân Lâm nghiệp
531 Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống của hộ gia đình, cá nhân Lâm nghiệp
532 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh vực nuôi con nuôi
533 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh vực nuôi con nuôi
534 Thủ tục Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Đăng ký đất đai - Đăng ký biến động
535 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường Tài nguyên đất (Đất đai Quận)