Cổng thông tin Dịch vụ công

Cổng dịch vụ công trực tuyến Quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng là cổng thông tin thực hiện dịch vụ "một cửa" cho công dân, doanh nghiệp và cán bộ.

Công dân, doanh nghiệp sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký và xác thực bởi cơ quan nhà nước có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công một cách đơn giản và thuận tiện. Công dân, doanh nghiệp quản lý được hồ sơ cá nhân (thông tin cá nhân, giấy tờ số) và toàn bộ các giao dịch với cơ quan nhà nước thông qua việc nộp, theo dõi tình hình xử lý và nhận kết quả xử lý hồ sơ thực hiện dịch vụ hành chính công trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng. Ngoài ra, công dân và doanh nghiệp còn dễ dàng khai thác các dịch vụ công.

Cán bộ sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, luân chuyển và xử lý hồ sơ, trả kết quả hồ sơ và thực hiện thống kê, báo cáo tùy theo vai trò được phân công.